Korzystaj z dowolnego narzędzia, języka i struktury

Szybko przekształcaj pomysły w rozwiązania, aby przyspieszyć wdrożenie — wystarczy dostarczyć sam kod. Twórz aplikacje w wybranym języku, w tym w Node.js, Java oraz .NET, i korzystaj ze znanych i lubianych narzędzi.

Pracuj z najlepszymi w swojej klasie narzędziami programistycznymi dla komputerów PC i Mac, takimi jak Visual Studio czy Visual Studio Code, aby zwiększać produktywność za pomocą funkcji, które umożliwiają skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, czyli na pisaniu wspaniałego kodu.

Szybciej dostarczaj użytkownikom aplikacje mobilne dzięki usprawnieniu cyklu programowania aplikacji dla urządzeń przenośnych za pomocą pakietu Visual Studio App Center umożliwiającego m.in. zautomatyzowane kompilowanie i testowanie aplikacji dla wielu platform, aplikacji hybrydowych i natywnych w systemach iOS oraz Android.

Wybieraj spośród ponad 100 usług

Angażuj użytkowników na więcej sposobów przez tworzenie natywnych aplikacji mobilnych, responsywnych aplikacji internetowych lub środowisk nowej generacji, takich jak boty i rzeczywistość mieszana. Szybko rozwiązuj najtrudniejsze wyzwania i wdrażaj swoje aplikacje przy minimalnym wysiłku dzięki bezproblemowej integracji z rodziną narzędzi Visual Studio i ponad setką kompleksowych usług platformy Azure.

Programuj z zastosowaniem technologii open source, takich jak Kubernetes, modernizuj aplikacje za pomocą bezserwerowych obliczeń w usłudze Azure Functions i stosuj sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie danych do wzbogacenia własnych rozwiązań o inteligencję.

Łatwo łącz aplikacje, dane i urządzenia, korzystając z ponad 150 gotowych do użycia łączników usługi Azure Logic Apps dla usług, takich jak Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google.

Zapoznaj się z produktami i usługami platformy Azure

Szybciej zarządzaj aplikacjami, usługami i zasobami

Przyspiesz dostarczanie aplikacji, stosując metodykę DevOps i praktyki programowania Agile

Zarządzaj aplikacjami bez względu na ich rozmiar i stopień złożoności. Używaj preferowanych przez siebie narzędzi do zarządzania, takich jak Azure Portal, Power Shell, BASH lub interfejsy API REST.

Z łatwością automatyzuj powtarzalne i czasochłonne zadania, przyspieszaj dostarczanie aplikacji i eliminuj błędy. Skorzystaj z wbudowanej obsługi monitorowania aplikacji, analizy dzienników, funkcji poprawek, kopii zapasowych i odzyskiwania lokacji, aby móc skoncentrować się na aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Skoncentruj się na swojej aplikacji, szybko wprowadzaj nowe iteracje i dostarczaj oprogramowanie szybciej dzięki wykorzystaniu kompleksowej platformy do projektowania z wbudowaną metodyką DevOps.

Skróć cykle rozwojowe, zmniejsz ryzyko i niepewność związane z publikowaniem oprogramowania, włącz ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla każdej aplikacji w dowolnym języku za pomocą rozwiązania Visual Studio Team Services. Możesz też tworzyć oprogramowanie, korzystając z popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins i Chef. Wykrywaj, klasyfikuj i usuwaj problemy oraz usterki szybciej niż kiedykolwiek do tej pory dzięki użyciu zaawansowanych usług monitorowania, takich jak Azure Application Insights, lub zoptymalizowanych narzędzi debugowania zawartych w programie Visual Studio.

Zaoszczędź jeszcze więcej czasu i pieniędzy, przenosząc środowiska deweloperskie i testowe do chmury, gdzie można aprowizować, uruchamiać i niszczyć środowisko deweloperskie w kilka chwil.

Kompilowanie na platformie rozwiązań od początku projektowanych jako hybrydowe

Twórz prawdziwie spójne środowisko w chmurze hybrydowej, korzystając z kompleksowych możliwości chmury platformy Azure. Zmniejszaj stopień złożoności i ryzyko dzięki platformie, narzędziom i usługom zaprojektowanym pod kątem współpracy w środowiskach lokalnych i w chmurze. Spójnie kompiluj i wdrażaj aplikacje, bezproblemowo zarządzaj danymi, umożliwiaj dostęp z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu oraz dostarczaj zintegrowane zabezpieczenia i zarządzanie w środowisku lokalnym i w chmurze.

 

Tworzenie nowoczesnych aplikacji w środowiskach hybrydowych

Przenieś zaawansowane korzyści platformy Azure do centrum danych dzięki usłudze Azure Stack. Udostępniaj możliwości chmury w infrastrukturze lokalnej, uruchamiając usługi platformy Azure w centrum danych, aby kompilować, testować i wdrażać aplikacje w ten sam sposób w dowolnym miejscu środowiska hybrydowego. Spełniaj wymagania związane z opóźnieniami i łącznością w przypadku rozwiązań na granicy sieci lub niepołączonych. Opracowuj aplikacje jednokrotnie i wdrażaj na platformie Azure lub w środowisku lokalnym, aby spełnić wymagania prawne i dotyczące zasad. Aktualizuj i rozszerzaj starsze aplikacje, korzystając ze współczesnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Ujednolicanie metodyki DevOps

Używaj usługi Azure DevOps do elastycznego tworzenia aplikacji oraz spójnego dostarczania oprogramowania w chmurze hybrydowej, wdrażając ten sam potok ciągłej integracji i ciągłego dostarczania między środowiskiem lokalnym i chmurą. Dzięki lokalnemu serwerowi Azure DevOps Server i usługom Azure DevOps możesz korzystać z tego samego pełnego pakietu możliwości i usług DevOps w chmurze hybrydowej. Wynik to lepsze produkty, które są dostarczane szybciej do bardziej zadowolonych klientów.

Dowiedz się więcej o pakiecie Azure DevOps

Bezproblemowe dystrybuowanie i analizowanie danych oraz zarządzanie nimi

Zarządzaj danymi i analizą w spójny sposób w środowisku lokalnym i w chmurze, bez względu na to, czy dane są przechowywane w rozwiązaniu SQL Server, MySQL, PostgreSQL czy NoSQL. Dzięki wystąpieniu zarządzanemu usługi Azure SQL Database łatwo przenoś obciążenia SQL do chmury i z powrotem — bez względu na to, z jakiego systemu zarządzania bazami danych SQL aktualnie korzystasz. Usługi platformy Azure, takie jak Azure Data Factory, umożliwiają użycie nowych scenariuszy analizy chmury z jednoczesną obsługą danych w istniejących środowiskach lokalnych.

Dowiedz się więcej o wystąpieniu zarządzanym bazy danych SQL Database

Jedna tożsamość i dostęp z dowolnego miejsca

Łącz lokalne rozwiązania usługi Active Directory z chmurą dzięki usłudze Azure Active Directory i używaj jednej strategii zarządzania tożsamością i dostępem w całej chmurze hybrydowej. Udostępniaj użytkownikom bezpieczne i bezproblemowe środowisko logowania jednokrotnego z dowolnego miejsca. Chroń zasoby i dane przed nieautoryzowanym dostępem dzięki udoskonalonym, opartym na chmurze rozwiązaniom zabezpieczeń, w tym funkcjom dostępu warunkowego i ochrony tożsamości, nie zmniejszając produktywności.

Dowiedz się więcej o usłudze Active Directory systemu Azure

Integrowanie zabezpieczeń i zarządzania

Monitoruj i zabezpieczaj chmurę hybrydową oraz zarządzaj nią dzięki największemu zestawowi wbudowanych możliwości związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem. Zyskaj dostęp do ujednoliconego widoku zabezpieczeń wszystkich obciążeń w środowisku lokalnym, na platformie Azure i w innych chmurach na jednym pulpicie nawigacyjnym usługi Azure Security Center. Zbieraj i analizuj dane w celu uzyskania proaktywnych szczegółowych informacji oraz rozwiązywania problemów dzięki wspólnemu widokowi w usłudze Azure Monitor. W prosty sposób integruj alerty programu System Center Operations Manager z usługami platformy Azure.

Dowiedz się więcej o hybrydowych możliwościach zarządzania i zabezpieczania

Programuj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją

Wykorzystuj zalety kompleksowego zestawu usług, infrastruktury i narzędzi podczas kompilowania środowisk obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Kompiluj boty, które wchodzą w naturalne interakcje z użytkownikami i wbudowanymi zaawansowanymi urządzeniami analitycznymi, aby szybciej przygotowywać prognozy.

Korzystaj z bogatego zestawu danych platformy Azure i usług sztucznej inteligencji, takich jak Azure Databricks, Azure Cosmos DB, Azure Cognitive Services i Azure Bot Service, aby udostępniać w aplikacjach nowe środowiska pracy używające inteligencji przypominającej ludzką.

Polegaj na funkcjach usług zarządzanych, takich jak wbudowany monitoring, wykrywanie zagrożeń, automatyczne stosowanie poprawek i kopie zapasowe.

 

Programuj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją

Wykorzystuj zalety kompleksowego zestawu usług, infrastruktury i narzędzi podczas kompilowania środowisk obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Kompiluj boty, które wchodzą w naturalne interakcje z użytkownikami i wbudowanymi zaawansowanymi urządzeniami analitycznymi, aby szybciej przygotowywać prognozy.

Korzystaj z bogatego zestawu danych platformy Azure i usług sztucznej inteligencji, takich jak Azure Databricks, Azure Cosmos DB, Azure Cognitive Services i Azure Bot Service, aby udostępniać w aplikacjach nowe środowiska pracy używające inteligencji przypominającej ludzką.

Polegaj na funkcjach usług zarządzanych, takich jak wbudowany monitoring, wykrywanie zagrożeń, automatyczne stosowanie poprawek i kopie zapasowe.

Eksploruj usługi danych

Przeczytaj, jak: Firma Progressive stworzyła przełomowe aplikacje

 

Zwiększ swoje możliwości dzięki otwartej platformie

Używaj istniejących umiejętności i ulubionych narzędzi do kompilowania aplikacji — przy użyciu dowolnego źródła danych, systemu operacyjnego i urządzenia. Platforma Azure obsługuje szereg opcji wdrażania, popularne stosy i języki oraz kompleksowy zestaw aparatów danych, taki jak PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Hadoop i Apache Spark.

Wzbogać swoje aplikacje open source o funkcje zarządzania tożsamością i dostępem dzięki usłudze Azure Active Directory lub uzyskaj szczegółowe informacje dzięki usłudze Azure Data Services.

Więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Firma Microsoft jest liderem branży w zakresie ustanawiania jasnych wymagań dotyczących zabezpieczeń i prywatności oraz konsekwentnego spełniania tych wymagań. Platforma Azure jest zgodna z wieloma międzynarodowymi i branżowymi standardami, np. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 i SOC 2, jak również ze standardami krajowymi, takimi jak IRAP w Australii, G-Cloud w Wielkiej Brytanii i MTCS w Singapurze. Rygorystyczne audyty przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne, takie jak British Standards Institute, potwierdzają, że na platformie Azure są stosowane rygorystyczne kontrole zabezpieczeń wymagane w tych standardach.

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa za pomocą platformy Azure

Organizacje, takie jak Twoja, nadal mierzą się z problemami, które zwiększają ryzyko znaczącej straty finansowej, utraty pozycji na rynku i zmniejszenia zadowolenia klientów. Platforma Azure chroni aktywa firm i pozwala obniżyć koszty w zakresie zabezpieczeń i zmniejszyć złożoność zabezpieczeń. Wbudowane mechanizmy kontroli dostępu i funkcje analizy umożliwiają łatwe wykrywanie zagrożeń i luk zabezpieczeń oraz reagowanie na nie, dzięki czemu organizacja może szybko zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Twoje dane należą do Ciebie i to Ty je kontrolujesz

Nasze sprawdzone podejście do ochrony prywatności i danych opiera się na zaangażowaniu w zapewnienie organizacjom kontroli nad gromadzeniem, używaniem i dystrybucją ich informacji oraz zachowania prawa własności do tych informacji. Dążymy do zachowania przejrzystości swoich działań w zakresie prywatności, udostępniania możliwości wyboru opcji związanych z ochroną prywatności oraz odpowiedzialnego zarządzania przechowywanymi i przetwarzanymi danymi. Jednym z dowodów na nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych klienta jest wdrożenie pierwszego na świecie standardu rozwiązań w zakresie ochrony prywatności w chmurze, ISO/IEC 27018.